Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих

Варіант 1

• Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих, діаметрально протилежних точок зору.

, Учитель характеризує полярні точки зору. Кожна розгляда-

I ється досить детально, ґрунтовно. , У протилежних кінцях класу мають бути плакати з альтер-

. нативними думками.

• Дайте учням час обдумати та аргументувати свою позицію. Якщо місця в класі досить, запропонуйте учням оприлюднити свою точку зору і зайняти місце в ланцюгу залежно від

І своїх поглядів.

• Попросіть учнів пояснити, чому вони обрали саме це "місце. І Учні можуть пояснювати причину, але не аргументувати.

• Оцінка протилежних точок зору.

• Для того щоб переконатись, що учні уважно слухають один І одного, слід попросити їх Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих навести аргументи, які хоч і супе-I речать їхнім поглядам, але є деякою мірою обґрунтованими, І примушують їх замислитись і, можливо, переоцінити свою І позицію.

Я. Обговорення наслідків різних точок зору.

Варіант 2

Ж. Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати І наявність обґрунтованих, діаметрально протилежних точок зору. І Учитель характеризує полярні точки зору. Кожна розглядається досить детально, ґрунтовно. щ Обмежена в часі індивідуальна робота учнів. Вчитель пропо-нує учням письмово аргументувати свою точку зору.

ІЩ- Якщо бракує часу й місця в класі, можна не пропонувати всім учням утворювати єдиний ланцюг. Поки учні письмово ! аргументують свокупозицію, вчитель на дошці проводить неперервну Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих пряму лінію, розташувавши альтернативні точки зору на різних кінцях. ж Позицію кожного можна позначити на дошці схематично, прослухавши аргументи, чи прикріпити на дошці листки з І висловленою письмово точкою зору кожного. Ш Учитель вибірково зачитує аргументи учнів, що дотри-

Імуються протилежних точок зору. Оцінка протилежних точок зору. Учні можуть змінити свою позицію і знову позначити своє місце в ланцюзі. Обговорення наслідків різних точок зору.

Дискусія

Дискусія — це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих проблеми.

Як організувати роботу

1. Планування дискусії

• Оберіть тему для дискусії. Вона має бути сформульована проблемно, щоб підходи до її висвітлення були різновектор-ними.

• Дуже важливим елементом дискусії є план. Він може пропонуватись учасникам заздалегідь, напередодні дискусії. Учні, маючи такий план, можуть підготуватись до обговорення: попрацювати з літературою, довідниками, підготувати собі нотатки тощо.

• Можна практикувати складання плану дискусії за відомою заздалегідь темою безпосередньо на початку обговорення. У такому випадку викладачеві доцільно залучити до складання плану самих учнів.

• Підготуйте матеріал, який учні повинні будуть прочитати вдома. Постарайтесь, щоб там були викладені всі точки зору.

• Складіть список запитань, які допоможуть вам спрямовувати обговорення Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих та привертати увагу класу до проблеми.• Для того щоб дискусія була відвертою, необхідно створити в класі атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому в класі бажано виробити правила культури ведення дискусії. *Правилароботи для учнів знайдіть у папці «Роздаткові матеріали»

2. Хід дискусії

• Повторіть з учнями основні правила участі в дискусії.

Ij Робіть помітки, які допоможуть вам не виходити за межі об-I говорюваної проблеми. В Активно користуйтесь жестами та мімікою, які допомага-іроть підтримувати хід дискусії, не перериваючи її. 1 Для того щоб повернутись до теми обговорення, скажіть, на-I приклад, так: «Схоже ми відхилилися, давайте повернемося f ДО ПОНЯТТЯ...» Уважно слухайте, учнів, стежте за Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих ходом обговорення, на-1 строєм, не давайте відхилитись від теми. І Не дозволяйте обговоренню перетворитись в гарячу супереч-I ку, але й не гасіть усі прояви емоцій. Ставте конкретні запи-I тання, щоб пробудити обговорення, й абстрактні, щоб остудити запал. Змініть формулювання проблем, що обговорюються, або застосуйте інший прийом пожвавлення думок, якщо дискусія І вщухає. І Щоб завершити обговорення, запитайте, наприклад: «Чи ніхто не хоче ще щось додати на завершення? » І Виділіть досить часу для заключної частини і попросіть самих учнів підбити підсумки за такою схемою:

Шк':

• Які найбільш переконливі аргументи обох сторін? Перерахуйте їх.

• Якщо під час Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих обговорення виникли додаткові запитання, де можна отримати інформацію?

ft -

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу

Це технологія структурованої дискусії, у якій беруть участь усі учні класу. Дозволяє контролювати хід дискусії, оцінювати участь кожного учня. її метою є отримання учнями навичок публічного виступу та дискутування висловлення й захисту власної позиції, формування громадянської та особистої активності.

Учитель на цьому уроці є ведучим ток-шоу. Він оголошує тему дискусії та пропонує учням коротку розповідь або перегляд видеофрагмента з досліджуваної проблеми. Потім запрошує висловитися на запропоновану тему «запрошених» і надає слово глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою або поставити запитання «запрошеним» не більш 1 хв Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих. «Запрошені» мають відповідати якомога коротше і конкретніше. Ведучий також має право ставити своє запитання або перервати виступаючого через брак часу.

Як організувати роботу у

1 1. Підготовчий етап

• Повідомте попередньо тему дискусії її учасникам ( бажано у 1 формі дискусійного питання).

• Запросіть чи виберіть із числа учнів класу 2-5 експертів.

• Попросіть учнів придумати запитання до експертів та визначитись зі своєю позицією щодо поставленого запитання.

• Попросіть експертів підготувати додаткову довідкову інфор- | мацію з теми дискусії.

• Придумайте назву ток-шоу й оберіть ведучого.

• Організуйте аудиторію по типу студії (учні сідають півколом біля експертів).

2. Хід дискусії

• Назвіть тему і відрекомендуйте учасникам ведучого та ек- І спертів.

• Повідомте правила проведення Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих ток-шоу:

• Усі учасники дискусії говорять коротко та конкретно.

• Надавати слово для виступу може лише ведучий.

• Ведучий може зупинити виступаючого, який перевищив [ ліміт часу.

• Виступ експертів ( по 1-2 хвилини кожен).

• Учні ставлять запитання експертам чи роблять повідомлення (не більше 1 хвилини).

• Експерти ставлять один одному запитання.

• Підбийте підсумки дискусії за змістом і за формою її проведення. . ,

*'Правилароботи для учнів знайдіть у папці «Роздаткові матеріали» І

Оцінювальна дискусія

Один із найскладніших способів обговорення дискусійних проблем. Оцінювальну дискусію можна використовувати лише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. Метою такого виду дискусії є не і стільки прояснення позицій сторін Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих, скільки вдосконалення на- і вичок дискутування.

Дискусія є складною формою роботи як для викладача, так і для учнів. Складність полягає не тільки в організації підготовки і веденні дискусії, айв оцінці роботи її учасників. Саме тому

дуже важливе значення має методика проведення оцінювальної дискусії. В такій дискусії учасники працюють у малих групах і одержують бали за свою роботу. Вчитель, який веде дискусію, оцінює участь кожної особи, а по закінченні — обговорює її результати разом з учасниками.

Значною віхою у підготовці до дискусії є вибір теми. Бажано, щоб тема була сформульована проблемно, щоб підходи до її висвітлення були різновекторними. Вчитель може запропонувати учням Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих дати свої пропозиції щодо визначення теми дискусії, а потім із запропонованого переліку вибрати найбільш цікаві та актуальні.

Дискусія проводиться в класі, учні якого заздалегідь об'єднуються в кілька підгруп по 6 — 8 осіб. Одна з підгруп розташовується в центрі аудиторії, а решта — разом з учителем розміщується довкола них. За тривалістю дискусія може бути від 8 до 20 хвилин, залежно від теми. У своїй роботі учасники користуються планом, аби не відхилятись від обраної теми.

План дискусії є дуже важливим елементом у її проведенні. Його можна пропонувати учасникам заздалегідь, напередодні дискусії. Маючи такий план, учні можуть підготуватись до обговорення: попрацювати з літературою, довідниками, підготувати собі Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих нотатки тощо.

Виходити треба з того, що учні мають підготуватись і включатись у роботу безпосередньо під час проведення дискусії. З іншого боку, вчитель попереджає, що кожна підгрупа буде обговорювати якийсь один пункт з .плану, і кому який пункт дістанеться, заздалегідь не відомо, тому варто готуватися до дискусії за всіма пунктами плану.

Можна практикувати складання плану дискусії за відомою заздалегідь темою безпосередньо на початку обговорення. У такому випадку вчителеві доцільно залучити до складання плану самих учнів.

Головний принцип плану має полягати у логічній послідовності його пунктів. Кожний пункт, окрім першого, повинен виходити з попереднього. Пункти не мають повторювати один одного. Всі Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих пункти плану повинні бути в діалектичній єдності.

Пояснюючи порядок роботи в підгрупах, важливо, щоб учитель підкреслив значущість ідеї переходу в обговоренні від одного пункту плану до іншого. Такий перехід є важливим еле-■ ментом у методиці проведення дискусії. Перехід має бути переконливим та аргументованим. Вчитель може навести приклад такого переходу і продемонструвати його присутнім в

аудиторії. Він наголошує, що це може бути позиція одного з учасників дискусії, який у ході обговорення запропонує перейти до іншого пункту плану, оскільки попередній пункт повністю висвітлено учасниками.

Водночас важливо дати останній шанс у підгрупі тим, хто ще не висловлювався з обговорюваного пункту, не повторюючи думок попередників Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих. І тільки за відсутності бажаючих щось додати по суті до сказаного можна переходити до наступного пункту плану дискусії. Але треба наголосити, що з такою пропозицією може виступити кожен учасник дискусії, якщо він відчуває, що дискусія починає гальмуватись або тупцює на місці. Завдання вчителя — вміло керувати цим процесом та заохочувати учасників дискусії до творчої роботи.

У процесі переходу до обговорення наступного пункту плану вчитель може поміняти місцями та ролями підгрупи спостерігачів і тих, хто безпосередньо брав участь у дискусії.

По ходу дискусії вчитель записує заохочувальні бали у спеціально підготовлену таблицю з прізвищами учасників. Вони надаються за чітке дотримання учасниками Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих обговорюваної теми, за цікаву інформацію, за вдале залучення учасником дискусії до обговорення інших членів підгрупи тощо. Проте вчитель може записати окремим учасникам і штрафні бали. Вони можуть бути за перебивання виступу свого товариша, за відхилення від теми обговорення, за намагання говорити лише самому і не слухати інших тощо. В ході дискусії оцінюється робота кожного з учасників, використовуються як заохочувальні, так і штрафні бали.

У процесі підготовки до дискусії вчитель заготовляє на кожну підгрупу листок оцінювання роботи її учасників. У ньому записується вид діяльності, за який можна давати заохочувальні та штрафні бали. Він може бути поданий у вигляді таблиці. Наприкінці Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих дискусії викладач підраховує кількість балів та виставляє оцінку кожному учаснику. Можливо також, користуючись листками оцінювання, залучати до само- та взаємо-оцінювання самих учнів, які не задіяні безпосередньо в дискусії.

По закінченні дискусії вчитель підбиває підсумки, аналізує діяльність кожного з учасників, оголошує суму набраних ними балів. Тут доцільно сконцентрувати увагу учнів на допущених помилках, визначити ключові моменти і, якщо є потреба, винести їх на окреме обговорення вже за межами дискусії. Окрім того, що вчитель оцінює персональну діяльність учасників, він

дооже відзначити особливості колективної роботи підгрупи, поставити нові завдання з формування вмінь та навичок тощо. . Для закріплення знань, одержаних у ході дискусії, вчитель Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих на завершення може дати класу письмове завдання за варіантами. Практика свідчить, що після такої роботи в класі практично не залишається невстигаючих учнів з теми, опрацьованої за технологією оцінювальної дискусії.


documentawatfpp.html
documentawatmzx.html
documentawatukf.html
documentawaubun.html
documentawaujev.html
Документ Як організувати роботу. • Вибирається дискусійна проблема, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих